O nas

Biblioteka jako wielofunkcyjna placówka, odpowiada na współczesne potrzeby kulturalne, edukacyjne, społeczne.
Biblioteka to nie tylko książki…
Biblioteka to miejsce: spotkań, dialogu, informacji, integracji różnych środowisk, współpracy instytucjonalnej i lokalnej.
Biblioteka rozpoznaje: potrzeby, zasoby wiedzy i kultury.
Biblioteka: inspiruje, animuje, edukuje, kreuje, wdraża wysokiej jakości przedsięwzięcia.

Oferta, usługi
Użytkownikom naszej biblioteki proponujemy różnorodne formy działania: spotkania autorskie, promocje książek, wieczory poetyckie, wernisaże, wystawy, spotkania teatralne, warsztaty plastyczno-literackie, konkursy czytelnicze, zajęcia edukacyjne związane z nowymi technologiami i możliwościami Internetu.
Ponadto współtworzymy wiele projektów społeczno-edukacyjnych i jesteśmy inicjatorami działań aktywizujących czytelniczo mieszkańców gminy.

Zbiory
W wypożyczalni dla dorosłych znajdują się książki z zakresu:
 • literatury pięknej polskiej i obcej
 • literatury popularnonaukowej ze wszystkich dziedzin wiedzy
 • literatury obcojęzycznej
 • lektury dla licealistów
W Oddziale dla Dzieci znajdują się:
 • książeczki-zabawki dla maluchów
 • bogato ilustrowane książki dla najmłodszych dzieci
 • baśnie, podania i legendy
 • powieści i opowiadania przyrodnicze, religijne, historyczne, przygodowe, fantastyczne
 • lektury do szkół podstawowych
 • encyklopedie, słowniki, leksykony
 • literatura popularno-naukowa przeznaczona dla określonych grup wiekowych

Najmłodsi czytelnicy mogą czytać i wypożyczać książki oraz wykonywać ilustracje do swoich ulubionych bajek w specjalnie przygotowanym kąciku.

Od początku istnienia naszej Biblioteki ważnym aspektem jej działalności jest gromadzenie, opracowanie i upowszechnianie i promowanie kultury regionalnej.

Udostępnianie zbiorów na miejscu
Z książek zgromadzonych w czytelniach i księgozbiorach podręcznych GBP i filii użytkownicy korzystać mogą wyłącznie na miejscu. Księgozbiory te tworzą publikacje o charakterze naukowym, wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki i informatory, materiały o regionie oraz czasopisma.

Nieodpłatny dostęp do Internetu zapewniony jest w każdej bibliotece.
Dostęp do Internetu przez czytelników może dotyczyć wyłącznie zasobów związanych z edukacją
i informacją.

Udział w imprezach organizowanych przez bibliotekę jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysztaku. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

do umowy z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności oraz programu działania Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysztaku

Program działania Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysztaku

Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku to wyróżniająca się instytucja kultury, która w swoich działaniach uwzględnia kierunki rozwoju Gminy Frysztak.
Przedmiotem działalności Biblioteki jest czytelnictwo, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury, zaspakajanie potrzeb oświatowych i informacyjnych społeczeństwa gminy. Biblioteka udostępnia zbiory użytkownikom, prowadzi działalność informacyjną oraz pełni kluczową rolę w kreowaniu oferty podnoszącej aktywność społeczną, integruje różne środowiska, jak również tworzy przestrzeń do spotykania się, rozbudza potrzebę samorealizacji w wymiarze edukacji, kultury i sztuki.
Placówka jest otwarta na zróżnicowane potrzeby czytelników i użytkowników. Tworzy przestrzeń do budowania wspólnoty i otwartości.

    Główną MISJĄ Biblioteki jest stworzenie przyjaznego miejsca zaspakajającego potrzeby czytelnicze ogółu społeczeństwu, potrzeby kulturalne i edukacyjne mieszkańców Gminy Frysztak oraz zapewnienie dostępu do wszelkiego rodzaju informacji poprzez udostępnianie książek, czasopism, czy usług nowoczesnej technologii informatycznej, stwarzanie warunków do rozwoju, jak i odkrywania wartości czytelniczych dorosłych i dzieci oraz promowanie działań w zakresie kultury, nauki i sztuki.
Biblioteka jest otwarta na innowacyjne sposoby działania, zapewnia ciągły dostęp do wiedzy, treści kultury i informacji.
     Biblioteka powinna być miejscem, gdzie można dać upust własnej kreatywności, gdzie człowiek dzieli się wiedzą z innymi, gdzie nieustannie uczy się czegoś nowego. Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku ma wszelkie atuty, by być przestrzenią do nawiązywania, rozwijania i podtrzymywania więzi społecznych.
Aby można było wypełniać rolę biblioteki, kluczowym będzie realizacja inwestycji połączonych z wdrożeniem bogatej oferty kulturalno-edukacyjnej, która będzie odpowiedzią na potrzeby użytkowników.

Opisane CELE będą realizowane poprzez następujące działania:

- stałe i przemyślane wzbogacanie księgozbiorów biblioteki o nowości wydawnicze, zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników;
- utrzymanie i rozwój udogodnień elektronicznych związanych z korzystaniem ze zbiorów w bibliotekach, czyli zdalne zamawianie, rezerwowanie, prolongowanie książek, stosowanie w przyszłości urządzeń elektronicznych (po godzinach zamknięcia biblioteki w postaci wrzutni książek czy książkomatu);
- wzbogacanie oferty biblioteki o możliwość korzystania z mobilnych wypożyczalni e-booków czy audiobooków;
- rozwijanie różnorodnej oferty działań kulturalnych w Gminnej Bibliotece Publicznej we Frysztaku wraz z Filiami, szczególne uwzględnienie wydarzeń i aktywności dotyczącej promocji książki, współpraca z najmłodszymi czytelnikami – dziećmi do lat 3;
- stała współpraca w upowszechnianiu czytelnictwa z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, placówkami oświatowymi i organizacjami (szczególnie z terenu Gminy Frysztak) w celu rozwijania i zaspakajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa.
- rozwijanie różnorakich form promocji książki i czytelnictwa, aby trafiały do jak najszerszego grona użytkowników (warsztaty, wystawy artystyczne, spotkania z książką, akcje czytelnicze, lekcje biblioteczne, konkursy);
- dostosowywanie ofert Biblioteki do potrzeb użytkowników poprzez udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych (Światowy Dzień Książki, Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, Cała Polska Czyta Dzieciom, Mała Książka – Wielki Człowiek, Jak nie czytam- jak czytam i inne);
- podejmowanie działań mających na celu utrzymanie i rozwój efektów czytelnictwa poprzez: przyjmowanie wycieczek szkolnych i przedszkolnych, wykorzystywanie w pracy z najmłodszymi czytelnikami metod i form, jakimi są: zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, organizacja zajęć podczas ferii i wakacji, głośne czytanie itp.
- modernizacja i aktualizacja strony internetowej;
- prowadzenie mediów społecznościowych.

Należy jednak zaznaczyć, iż  obecnie Biblioteka postrzegana jest nie tylko jako placówka  służąca zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, ale jako atrakcyjna przestrzeń na realizację pasji, zainteresowań, miejscem spotkań czy klubów dyskusyjnych. Biblioteka powinna być nowoczesnym ośrodkiem obcowania z kulturą.

Najistotniejszym wyzwaniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysztaku będzie stworzenie w przyszłości sali multimedialnej z tablicą interaktywną, która umożliwiłaby interaktywne prowadzenie warsztatów z grupami szkolnymi i przedszkolnymi oraz zachęciła do aktywności kulturalnej. Byłaby to miła zachęta dla odbiorców do korzystania z biblioteki. Postęp technologiczny jest również wyzwaniem, wpływa on w dużej mierze na instytucje kultury, jakim jest biblioteka. Komputeryzacja wszelkich procesów bibliotecznych jest niezbędnym wymogiem współczesnej biblioteki. Jest to także ułatwienie dla tych odbiorców, którzy w tradycyjny sposób z biblioteki nie korzystają. To współczesność stawia nowe wyzwania zarówno dla Dyrektora, jak i pracowników biblioteki.
Wyzwaniem będzie ogromne zaangażowanie, aktywność, otwartość, kreatywność oraz stałe włączanie się w życie biblioteki.
Ważnym punktem w planowaniu rozwoju instytucji Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysztaku  jest z pewnością budowanie ambitnego i zdecydowanie aktywnego zespołu pracowników oraz zaangażowanie tychże pracowników w realizację  różnych projektów.
Wyzwaniem będzie stałe rozwijanie umiejętności, kwalifikacji oraz potencjału pracowników w postaci różnych szkoleń, doskonalenia zawodowego czy udział w webinarium czy warsztatach.
Opisane cele i dążenia będą realizowane przez działanie, takie jak:
1)    Gromadzenie zbiorów ( zakup nowości wydawniczych z dotacji Organizatora oraz z dotacji celowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego); gromadzenie zbiorów regionalnych i opracowywanie w systemie Bibliografii, tworzenie Bazy bibliografii regionalnej;
2)    Opracowanie zbiorów (wprowadzanie, uzupełnianie, tworzenie opisów bibliograficznych i wprowadzanie do bazy);
3)    Bieżąca aktualizacja księgozbioru (bieżąca selekcja, skontra, wycofywanie książek zniszczonych, zdezaktualizowanych, nieczytanych, ubytkowanie zbiorów);
4)    Udostępnianie zbiorów(wypożyczanie materiałów bibliotecznych na zewnątrz oraz udostępnianie na miejscu, udostępnianie elektronicznych baz danych –ACADEMICA; nieodpłatne dostarczanie na zamówienie telefoniczne książek i multimediów do domu czytelnikom, którzy nie poruszają się samodzielnie, osobom chorym i starszym;
5)    Digitalizacja zbiorów (pozyskiwanie materiałów z archiwów osób prywatnych ich digitalizacja oraz prezentacja w różnorakiej formie);
6)    Ochrona zbiorów (konserwacja, ochrona, odzyskiwanie zbiorów poprzez systematyczne wysyłanie upomnień, wezwań zgodnie z obowiązującymi przepisami);
7)    Działalność edukacyjno-kulturalna (kontynuowanie w dotychczasowych formach oraz wprowadzanie nowych):lekcje biblioteczne, wycieczki, zapoznawanie czytelników z działalnością biblioteki, Tydzień Bibliotek, Noc Bibliotek, zajęcia plastyczne, warsztaty, spotkania autorskie, kluby czytelnicze Dyskusyjny Klub Książki, spotkania nie tylko autorskie- spotkania z podróżnikami, autorami książek bibliograficznych itp., pokój gier skierowany do wszystkich grup odbiorców; wystawy, warsztaty plastyczne, konkursy, wydarzenia tematyczne;
8)    Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników GBP we Frysztaku wraz z Filiami w Gogołowie, Lubli, Stępinie i Cieszynie oraz uzyskiwanie przez bibliotekarzy nowych kompetencji zawodowych wykraczających poza standardowe umiejętności bibliotekarskie;
9)    Informatyzacja i cyfryzacja ( udział w dofinansowaniu w ramach programu Kraszewski. Komputery dla Bibliotek.)
10)    Kreowanie wizerunku nowoczesnej Biblioteki (prowadzenie profesjonalnej strony internetowej, współpraca z innymi instytucjami);
11)    Utworzenie Historycznej Izby Pamięci w Gminnej Bibliotece Publicznej we Frysztaku według możliwości finansowych Organizatora (sukcesywne gromadzenie cennych dokumentów, przedmiotów, kolekcji zdjęć i obrazów, pamiątek osobistych czy eksponatów);
12)    Filie biblioteczne (ze względu na stale wzrastające potrzeby czytelników potrzebna będzie konieczność dostosowania placówek do najnowszych trendów. Filia w Stępinie ze względu na  nieatrakcyjną lokalizację (położenie na piętrze) nie wykorzystuje w całości swojego potencjału. Powstaje zamysł o zaaranżowaniu i ulokowaniu biblioteki na parterze, z przyjazną przestrzenią, w której swoje miejsce odnajdzie każdy. Realizacja tego zamiaru jest w pełni uzależniona od uzyskania dofinansowania poprzez udział w projektach oraz od budżetu Organizatora.
13)    Obsługa czytelników i użytkowników oraz zapewnienie im najwyższych standardów świadczonych usług; Monitorowanie rynku czytelniczego i badanie poziomu satysfakcji czytelników z usług;
14)    Promocja Biblioteki  i czytelnictwa ( podnoszenie prestiżu , kreowanie wizerunku Biblioteki jako instytucji przyjaznej i otwartej), podejmowanie akcji zachęcających do korzystania z naszych usług oraz kreujących modę na czytanie.

Program zawiera podstawowe kierunki organizacji funkcjonowania Biblioteki, należy jednak zauważyć, iż Biblioteka XXI wieku to miejsce specyficzne, ośrodek rozwijania i  krzewienia kultury na wielu płaszczyznach. Kontakt z biblioteką i z książką zapewnia rozwój zainteresowań czytelniczych, wzbogaca wiedzę, wychowanie, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy, pozwala na trwałe przeżycia estetyczne i emocjonalne oraz zwiększa umiejętności korzystania ze źródeł informacji.
Dla mnie ważne jest, aby mieszkańcy chętnie i aktywnie uczestniczyli w życiu Gminnej Biblioteki. Pragnę, by było to miejsce aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, miejsce otwarte dla wszystkich mieszkańców. Istotne jest, by wyrażali opinie i zgłaszali swoje oczekiwania. Biblioteka powinna być atrakcyjnym miejscem dla kreatywnego spędzania wolnego czasu, powinna zachęcać czytelników, by korzystali z bogatej oferty nie tylko w celu zaspokojenia potrzeby obcowania z książką, ale żeby mieli możliwość uczestnictwa w innych proponowanych przedsięwzięciach. To ma być miejsce, w którym można się spotkać z innymi miłośnikami literatury, sztuki…to miejsce, gdzie można odpocząć, wyciszyć się czy odnaleźć w nadzwyczajnym świecie książki.
 

                                                                                                   mgr Alicja Jędrusik
   

 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | GreenGeeks Review