RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) informuję się, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku oraz jej filiach jest Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku 38-130 Frysztak; ul/ ks. W. Blajera 14
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych jest nim Pan Patryk Filip, z którym można się kontaktować w sprawach dot. Pani/Pana danych osobowych oraz realizacji praw za pomocą poczty elektronicznej na adres iod@ug.frysztak.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane są w celu obsługi użytkowników biblioteki, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, ochrona materiałów bibliotecznych, dochodzenia roszczeń z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r.
  o statystyce publicznej) art. 6 ust. 1 lit c i e RODO oraz na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu zgodnym z jej treścią. 
 5. Odbiorcą danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: dostawcy systemu bibliotecznego w celu należytej obsługi technicznej systemu MAK+ oraz innym podmiotom
  z którymi Administrator zawał umowę powierzenie jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.
 6. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych obowiązków biblioteki, następnie zostaną usunięte.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia
  i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
 8. W sytuacjach gdzie przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Gminnej Biblioteki Publicznej oraz realizacji celów wymienionych w pkt. 3
 10. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane naruszą przepisy o ochronie danych osobowych,przysługuje prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | GreenGeeks Review