DOSTĘPNOŚĆ

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:   http://www.biblioteka.frysztak.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
•    brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
•   część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej i nie są one poprawnie odczytywane przez programy dla osób niedowidzących,
•    niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Oświadczenie sporządzono dnia: 29.12.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Jędrusik, biblioteka@frysztak.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 2777 183. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Adres Strony https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku, ul. Ks. Wojciecha Blajera 14, 38-130 Frysztak
Do budynku prowadzi dwa wejścia, jedno od ulicy Ks. Wojciecha Blajera i jest wejściem głównym do budynku parterowego z dwoma schodkami bez podjazdu dla niepełnosprawnych. Wejście B znajduje się z tyłu budynku od strony parkingu z podjazdem dla niepełnosprawnych. Obok budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi, na którym  brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia na parterze budynku, przeznaczone do obsługi czytelników są dostępne i pozbawione barier architektonicznych. W  budynku nie ma toalety, umożliwiającej dostęp osobom poruszającym się na wózku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. Biblioteka dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym. Na terenie Biblioteka nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia w Cieszynie
Filia GBP w Cieszynie mieści się w budynku Domu Ludowego. Biblioteka posiada dwa wejścia w tym jedno bez barier architektonicznych, wejście bezpośrednio z zewnątrz. Posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Filia w Gogołowie
Budynek, w którym znajduje się filia w Gogołowie mieści się na parterze i posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie ma toalety, umożliwiającej dostęp osobom poruszającym się na wózku. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Filia w Lubli
Filia GBP w Lubli mieści się w budynku gminnym (pawilon sportowy). Wejście do lokalu stanowią schody. Przy wejściu (schodach) do pomieszczeń biblioteki znajduje się dzwonek umożliwiający wezwanie pracownika biblioteki. Wewnątrz pomieszczeń bibliotecznych brak udogodnień dla niepełnosprawnych. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Filia w Stępinie
Filia GBP w Stępinie mieści się na piętrze w budynku Domu Ludowego. Budynek nie posiada windy ani platformy przyschodowej. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek umożliwiający wezwanie pracownika biblioteki. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

RAPORT  O  STANIE  DOSTĘPNOŚCITwitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | GreenGeeks Review